DKJ Onze medewerkers

Wie doet wat?

Meerdere professionals van verschillende disciplines maken deel uit van de teams van Adelante Kind & Jeugd. Afhankelijk van het aandachtsgebied van het team en de specifieke vraag van de kinderen kan de opbouw van deskundigheid en specialisme van de disciplines binnen de teams verschillen.

Binnen Adelante zijn assistent-begeleiders en verzorgenden werkzaam. Zij voeren alle taken uit die behoren tot de verzorging en begeleiding van uw kind. Rondom de technisch verpleegkundige zorg bestaat er door wetgeving wel een verschil in verantwoordelijkheid. De betreffende medewerker kan en moet hierdoor tijdig aangeven wanneer van hem/haar een handeling gevraagd wordt waarvoor hij of zij niet opgeleid is. Een verpleegkundige zal in dat geval de handeling overnemen.

Binnen de Afdelingen van verblijf en klinische zorg zijn verpleegkundigen werkzaam. Een aantal van hen heeft zich gespecialiseerd op het gebied van intensieve pedagogische thuisondersteuning.

De primaire kennis van de pedagogisch begeleider en de verpleegkundige is gericht op zowel de ontwikkeling van een kind als ook de (verpleegkundige) zorg van een kind. Daar begeleiding en zorg niet van elkaar gescheiden kunnen worden vullen deze disciplines elkaar aan waar kennis, kunde en vaardigheid specifieke aandacht vragen. Afhankelijk van de doelstelling legt de begeleider en de verpleegkundige de nadruk op een therapeutisch en trainingsklimaat of op een ontspannen en veilig klimaat.

Aangezien de kinderen bij Adelante primair een lichamelijke problematiek hebben, is er ook extra zorg voor de medische aspecten. Diverse consulenten, uit ziekenhuizen in de nabije omgeving, geven gespecialiseerde medische ondersteuning en advies aan het revalidatieteam. Zo zijn aan het centrum als consulent verbonden: een kinderarts, een kinderneuroloog, een kinderorthopedisch chirurg en een kinderpsychiater. Afspraken met deze consulenten worden via de revalidatiearts geregeld.

Met behulp van spel- en ontwikkelingsmateriaal en huishoudelijke en handenarbeidactiviteiten probeert de ergotherapeut uw kind zo zelfstandig mogelijk te maken.

In het centrum besteedt hij veel aandacht aan een goede uitgangs- en zithouding, arm- en/of handfunctietraining, de begeleiding en stimulering van spelontwikkeling van uw kind en het geven van adviezen hierover.

De ergotherapeut werkt ook aan de ontwikkeling van de functies van de zintuigen en de koppeling tussen waarnemen en handelen. Daarnaast geeft hij training in activiteiten van het dagelijkse leven (ADL), zoals zelfverzorging, vervoer, huishoudelijke en schoolse vaardigheden (bijvoorbeeld schrijven) en vrijetijdsbesteding. Zelfredzaamheid staat centraal. De ergotherapeut kan u ook adviezen geven voor de aanpassing van uw woning, zitvoorzieningen, spelmateriaal en hulpmiddelen die uw kind of de jongere nodig heeft in het dagelijkse leven.

De fysiotherapeut begeleidt u en uw kind om hulpvragen op het gebied van de motoriek te beantwoorden. Voor de fysiotherapeut staat in de therapie centraal dat hij uw kind probeert bepaalde vaardigheden aan te leren en/of te verbeteren. De fysiotherapeut richt zich op vaardigheden zoals rennen, lopen, bal gooien en vangen, klimmen en klauteren, balanceren, fietsen, steppen, skaten en traplopen. Maar ook het kunnen verplaatsen vanuit een stoel naar een andere stoel, naar het toilet gaan, naar bed gaan, rolstoelrijden en het leren omgaan met hulpmiddelen (beugels, aangepaste schoenen, looprekje, staplank, etc.) kunnen deel uitmaken van de therapie. Daarnaast bekijkt de fysiotherapeut de mogelijkheden van uw kind thuis en in de klas.

De groepsleider is verantwoordelijk voor het dag- en individuele programma van de peutergroep. Naast de dagelijkse verzorging op het gebied van eten, drinken, zindelijkheid en spel, doet de groepsleider een aantal verpleegtechnische handelingen en werkt mee aan de uitvoering van het behandelprogramma.

Adelante heeft een eigen hulpmiddelendepot. Hier bevinden zich hulpmiddelen die zeer laagdrempelig uitgeprobeerd kunnen worden zodat bij een definitieve aanvraag goed gekozen kan worden voor het meest geschikte hulpmiddel. Tevens kunnen hulpmiddelen (al of niet tegen betaling) uitgeleend worden. De medewerker is verantwoordelijk voor de uitleen en kan tevens kleine reparaties uitvoeren.

De logopedist kijkt naar problemen die te maken hebben met de mondmotoriek, voeding, ademhaling, stemgeving of spraak- en taalontwikkeling. De behandeling is gericht op het doen van oefeningen en het geven van adviezen. Verder besteedt de logopedist ook aandacht aan gehoorproblemen en alternatieve communicatiemogelijkheden.

De maatschappelijk werkende kan onder andere ondersteuning bieden bij vragen over: opvoeding, verwerking, maar kan u ook informeren over praktische zaken als het aanvragen van hulpmiddelen en voorzieningen en advies bij wet- en regelgeving. Verder probeert hij de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het observatie- en revalidatieproces van het kind.

Deze zijn verantwoordelijk voor het correct en zo adequaat mogelijk inplannen van de therapieën (behandelrooster) en afspraken. Zij houden ook de patiëntenadministratie bij. De medewerkers van het revalidatiesecretariaat verzorgen de secretariaatswerkzaamheden voor de revalidatieartsen, psychologen en maatschappelijk werkenden.

Adelante werkt nauw samen met een orthopedisch schoenmaker. De orthopedisch schoenmaker levert semi-orthopedische schoenen, volledig handgemaakte schoenen (orthopedische schoenen), maar maakt ook steunzolen (inlays) en aanpassingen aan confectie schoenen. De orthopedisch schoenmaker is in principe op maandagochtend in Adelante. U kunt ook gebruik maken van de dienstverlening van een andere schoenmaker.

Adelante werkt nauw samen met een orthopedisch instrumentmaker. De orthopedisch instrumentmaker maakt en levert arm, been, voet beugels (orthesen) en arm- of beenprothesen. Ook maakt de instrumentmaker diverse dag- en nachtspalken. De orthopedisch instrumentmaker is ten minste een keer aanwezig in Adelante zodat in overleg met de arts, de behandelend therapeut en u als ouder de beste spalk, beugel of prothese gekozen kan worden. De orthopedisch instrumentmaker is in principe op maandagochtend in Adelante. U kunt ook gebruik maken van de dienstverlening van een andere instrumentmaker.

De psycholoog onderzoekt en beoordeelt uw kind op het niveau en verloop van zijn ontwikkeling, zowel verstandelijk als sociaal-emotioneel. Met behulp van regelmatig terugkerend onderzoek volgt hij tijdens het revalidatieproces deze totale ontwikkeling. Op grond hiervan kan hij aan u en aan andere teamleden zoals leerkrachten en paramedici, gerichte adviezen geven voor de aanpak van eventuele probleemgebieden. Daarnaast behandelt en begeleidt de psycholoog/orthopedagoog uw kind wanneer er hulpvragen zijn op het gebied van leren, sociaal-emotioneel functioneren en gedragsmatig functioneren. Tot slot kunt u ook voor opvoedkundige vragen terecht bij de psycholoog/orthopedagoog.

De arts stelt de revalidatiegeneeskundige diagnose vast, coördineert het revalidatieproces en geeft eerste hulp aan revalidanten binnen school en dagbehandeling. Daarnaast vervult de revalidatiearts de taak als huisarts voor de kinderen die klinisch zijn opgenomen. Indien de revalidatiearts de voorzitter is van het team is hij uw eerste aanspreekpunt wanneer er vragen of problemen zijn. De revalidatiearts onderhoudt tevens de contacten met de huisarts of andere specialisten.

Deze is verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen die niet zelfstandig naar de therapie kunnen gaan. Indien nodig helpt deze ook met aan- en uitkleden en bijvoorbeeld een sta-plankprogramma.

Indien u een medewerker zoekt of niet weet aan wie u een bepaalde vraag kan stellen kunt u contact opnemen met het servicebureau. Het servicebureau is bereikbaar via tel. 045-5282600 of e-mail: sbk@adelantegroep.nl