DKJ Praktische zaken

Praktische zaken van A t/m Z

Indien uw kind verblijft op een van de verblijfsafdelingen is bezoek welkom. Ons uitgangspunt is dat bezoek mogelijk moet zijn mits er geen andere afspraken gelden of activiteiten zijn. Bezoek dient zich er altijd van bewust te zijn dat een afdeling bezet kan zijn door meerdere kinderen, welke allemaal hun eigen beperkingen hebben. Voor een eventuele restrictie van bezoektijden of ruimtes op de afdeling in het belang van uw en/of andere kinderen vragen wij uw begrip. Van bezoek verwachten wij een passend gedrag met respect voor elkaars spullen en ruimte.

De Centrale Cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van Adelante en hun wettelijke vertegenwoordigers. Daarnaast heeft de Cliëntenraad een open oog en oor voor familie, begeleiders/mantelzorgers en bezoekers. Contact:

clientenraad@adelantegroep.nl

Per post: Adelante t.a.v. secretariaat cliëntenraad, Postbus 88, 6430 AB Hoensbroek

Afstemmen met de behandelaar van uw kind kan tegenwoordig ook heel goed digitaal. Dat noemen we ook wel Digitale zorg of eHealth. Dit betekent in feite dat u niet altijd naar Adelante toe hoeft te komen. Vraag gerust naar de mogelijkheden die we bij Adelante hebben. Het geeft soms een adempauze en rust in de zorg voor uw kind.

Het is in ons land wettelijk verplicht om je te kunnen legitimeren - zie hiervoor de wettelijke regelgeving. Bij aanmelding bij Adelante is identificatie verplicht en moet ook het BSN-nummer worden doorgegeven.

Ouders zullen volgens de huidige privacy wetgevingsregels benaderd worden voor het verlenen van toestemming op de gebieden waar dit voor nodig is.

U kunt op onze locatie in Valkenburg dagelijks terecht in wachtruimte/restaurant Intermezzo voor koffie of thee.

Een goed, veilig klimaat en goede contacten onderling zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde voor goed functioneren. Toch zijn er situaties denkbaar waarin een klacht kan ontstaan. U kunt de klachtenregeling raadplegen via de klachtenfunctionaris.

Als ouder/verzorger bent u de opdrachtgever van Adelante om medicatie te verstrekken aan uw kind. U bent verantwoordelijk voor de juiste informatie én manier van aanleveren van de medicatie die uw kind nodig heeft.

Het formulier dat ingevuld moet worden als er medicatie verstrekt moet worden tijdens schooltijden is hier te vinden. 

Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst dan kunt u zich wenden tot de dagverpleging via 045-5282670 of via dagverpleging@adelantegroep.nl

Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Voor het brengen en halen van leerlingen die slecht ter been zijn kunt u gebruik maken van de Kiss & Ride plekken nabij de hoofdingang en vervolgens als u wilt parkeren, uw auto op een daarvoor bestemde parkeerplaats plaatsen.

Let bij het parkeren op dat u niet parkeert op de parkeerplaatsen die bestemd zijn voor het schoolvervoer. De tijden waarop deze plaatsen voor het schoolvervoer gereserveerd zijn staan aangegeven op de borden bij de parkeerplaats.

De ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die revalideren bij Adelante kunnen via het digitale patiëntenportaal "Mijn Adelante" de behandelgegevens bekijken van hun kind. Het portaal is te vinden in de bovenbalk op deze site. Om toegang te krijgen, heeft Adelante uw emailadres nodig. U ontvangt dan van ons een activatielink. Na activeren van uw account kunt u inloggen met de DigiD van uw kind dat bij Adelante in behandeling is. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij het secretariaat revalidatie kinderen, secretariaatrevalidatiekinderen@adelantegroep.nl

Voor kinderen of jongeren die intern zijn opgenomen, geldt dat de ouders zelf hun kind halen en brengen. In uitzonderingsgevallen kunt u in overleg treden met uw zorgverzekeraar.

Kinderen die alleen voor revalidatiebehandeling naar het centrum komen (of leerlingen met een medische indicatie), kunnen gebruik maken van het ziekenvervoer. Uw eigen zorgverzekeraar kan u informeren over de regelingen die hierop van toepassing zijn. Voor hulp rondom het ziekenvervoer kunt u ook terecht bij maatschappelijk werk.

Bij Adelante zijn veel vrijwilligers actief. Alle vrijwilligers die werkzaamheden bij Adelante verrichten, zijn in het bezit van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wilt u ook vrijwilliger worden? U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Servicebureau tel. 045-5282600 of sbk@adelantegroep.nl.

Mogelijk kunt u een vorm van wachttijd of wachtlijst ervaren voordat daadwerkelijke behandeling, begeleiding of zorg begint. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gesteld en van de verdere voortgang op de hoogte gehouden. Kijk voor een actuele stand van zaken op de pagina "Wachttijden".

Als uw kind bij ons naar school gaat, kunt u uw kind ziekmelden via de Parro ouderapp. Indien u niet beschikt over deze app en uw kind is wel aangemeld voor een behandeling, neem dan contact op via tel. 045-5282121 (alle werkdagen van 08.00 tot 09.00 uur) of door vóór 09.00 uur een mail te sturen naar dagplanning@adelantegroep.nl