DKJ 1kind1plan kindbespreking

Eén Kind, Eén Plan

Kinderrevalidatie, (speciaal) onderwijs en WLZ-zorg zijn ingewikkelde processen. Nadat uw kind gestart is bij Adelante stellen we samen met u de doelstellingen vast en maken we een gezamenlijk plan. U werkt hierbij samen met een team van deskundigen die vanuit hun specifieke deskundigheid naar uw kind kijken. Eén of meerdere keren per jaar wordt uw kind met u en het hele team besproken in de ’kindbespreking’. Vanaf 12 jaar mag uw kind hierbij aanwezig zijn.

De kindbespreking

Hulpvraag als vertrekpunt

De hulpvraag van uw kind en u als ouders is het vertrekpunt van de dienstverlening van Adelante. Op grond van deze hulpvragen worden de revalidatiebehandeling, begeleiding en het onderwijs samengevoegd aangeboden. Vanuit de ‘Eén Kind, Eén Plan’-gedachte is hiervoor het zogenaamde Adelante-EKEP ontwikkeld. Dit is een methode van rapporteren en overleggen. Een hulpmiddel om het overleg tussen de teamleden onderling en het overleg met u als ouder en eventueel ook uw kind zo helder mogelijk te laten verlopen.

Hoe werkt Adelante-EKEP

Allereerst worden uw vragen, wensen, verwachtingen en ideeën over de ontwikkeling en behandeling van uw kind in kaart gebracht. U hebt evenals de teamleden de mogelijkheid om zelf hierover te rapporteren in de aanloop naar de kindbespreking. Als uw kind in staat is zelf of met hulp een hulpvraag te formuleren, wordt deze eveneens genoteerd.

Alle teamleden maken voorafgaand aan de kindbespreking een rapportage met hun bevindingen. Iedereen geeft daarin in heldere bewoordingen zijn of haar visie op de totale ontwikkeling van uw kind weer. Dat gebeurt aan de hand van onderstaande ontwikkelingsdomeinen:

  • Leren en toepassen van kennis
  • Algemene taken en eisen
  • Communicatie Mobiliteit
  • Zelfverzorging
  • Tussenmenselijke interactie en relaties

Behandel- en onderwijsplannen

Tijdens de kindbespreking worden uw hulpvragen en de bevindingen van de teamleden naast elkaar gelegd en besproken. Uiteindelijk leidt dit tot gezamenlijke doelstellingen waarover iedereen het eens is en die de basis vormen voor de behandeling en het onderwijs in de komende periode.

Evidence based

Adelante streeft ernaar dat de behandelplannen ‘evidence based’ zijn. Dit wil zeggen dat alle plannen samengesteld worden op basis van actuele kennis vanuit de wetenschap. Kortom: we doen datgene waarvan bewezen is dat het werkt.

Uitgaande van deze doelstellingen zullen diverse behandelaars en leerkrachten verder uitgewerkte plannen maken. Naast het gezamenlijke plan naar aanleiding van de kindbespreking, komt u als ouders dus ook nog andere onderliggende plannen tegen. Afhankelijk van het type plan wordt dit een groepsplan, handelingsplan en/of ontwikkelingsplan genoemd. Deze plannen zijn voor de verschillende professionals een verdere uitwerking van de afspraken die in de kindbespreking zijn gemaakt. Sommige plannen zullen (volgens de wet) ter ondertekening aan u voorgelegd worden.